یکشنبه 23 مرداد 1390

اضطراب امتحان چیست ؟ و راههای مقابله با آن(2)

   نوشته شده توسط: خاک زمین    

شیوه  1 برای سه مرحله ای SIT ( مفهوم سازی مشكل ا كتساب و تمرین مهارتها كاربرد و پیگیری مستمر )بسته به طول آموزش و جمعیت هدف متفاوت است . محتوی مرحله مفهوم  سازی مشكل ، آموزش مهارتهای خاص و چگونگی مهارت ها با مشكلات مراجع تطبیق می یابد.

1-اهداف مرحله مفهوم سازی مشكل عبارتنداز :

1- ایجاد رابطه همكارانه با مراجع و در مواقع لزوم با افراد مهم دیگر (مثل همسر وغیره                        

2- بحث در باره علائم و مسائل مربوطه استرس مراجع و تمركز روی تجزیه و تحلیل موقعیتی

3- گرد آوری اطلاعات از طریق مصاحبه ها وپرسشنامه ها روش های خود بازنگری ، تكنیك هایی بر پایه تصویر سازی ذهنی و ارزشیابی های رفتاری

4- ارزشیابی انتظارات مراجع در باره فایده برنامه آموزش و تنظیم برنامه های درمانی و ایجاد اهداف كوتاه مدت ، مرحله میانی درمان و اهداف دراز مدت

5- تعلیم دادن مراجع در باره ماهیت تعاملی استرس و مقابله با آن ، و توجه به نقش شناخت ها وهیجانات در پیدایش و تداوم استرس

- ارائه یك مدل مفهومی یا مفهوم سازی مجدد از واكنش های استرسی مراجع

7- پیش بینی و فرض مقاومت احتمالی مراجع و دلایل او برای عدم علاقمندی به درمان

خلاصه در مرحله اول هدف عمده این است كه از طریق ایجاد یك رابطه كاری همكارانه و اشتراكی بین مراجع و درمانگر زمینه ای برای مداخلات بعدی فراهم آید . درمانگر با استفاده از انواع روش های نظیر مصاحبه یادآوری ،تصویر سازی ذهنی ، خود بازنگری ، ارزشیابی های رفتاری و آزمون های روانی سعی در به دست آوردن اطلاعات در باره ماهیت استرس مراجع دارد داده های حاصل از این منابع مراجع را به مفهوم سازی مجدد واكنش های استرس خویش آماده می كند.

                                                     

2- مرحله اكتساب و تمرین مهارت ها

       هدف اساسی مرحله دوم آموزش ایمن سازی در مقابل استرس كمك به مراجعین در ایجاد و تحكیم انواع مهارت های مقابله درون فردی و بین فردی است . مهارت های مقابله ای كه آموزش داده می شود از فرآیند طبیعی مفهوم سازی مجدد بر می خیزد . تكنیك های آموزشی خاص مانند : آموزشی آرامش دهی ، روش های بازسازی شناختی ، آموزش مساله گشایی و آموزش خود فرمانی

رویكرد بازسازی شناختی به كار رفته در  SIT بر اساس كار آیرون بك روی شناخت درمانی تكیه دارد. و تكنیك های اصلی شناخت درمانی عبارتنداز :

- آشكار كردن افكار واحساسات مراجع و تفسیر رویدادها

2- جمع آوری شواهد موافق یا مخالف چنین تفسیرها با مراجع

3- به وجود آوردن آزمایشات شخصی (تكلیف خانگی )برای امتحان اعتبار تفسیرها و گردآوری اطلاعات بیشتر به منظور تفسیر كردن

3-مرحله كاربرد و پیگیری مستمر 

        اهداف مرحله سوم این آموزش عبارت از تشویق مراجعین به انجام پاسخ های مقابله در موقعیت های عملی روزمره و به حداكثر رساندن احتمال تعمیم نتایج می باشد . در این رابطه درمانگر از شیوه تسلط گام به گام استفاده می كند كه در این روش ابتدا واحدهای كوچك قابل كنترل استرس در شرایطی آزمایشی ارائه می شود وسپس به تدریج به شرایط واقعی انتقال می یابد. در این زمینه لازم است انتظارات و عادات قبلی مراجعین كنار گذاشته شوند برای نیل به اهداف مورد نظر باید از انواع تكنیك ها از جمله تمرین رفتاری و تصویر سازی ذهنی نقش گزاری ، سرمشق دهی و تمرین تدریجی در واقعیت بهره ببرد. قاعده كلی روش تمرین تصویر سازی ذهنی از الگوی حساسیت زدایی منظم ولپی  نشات می گیرد . به این ترتیب درمانگر و مراجع با همكاری یكدیگر سلسله مراتبی از صحنه های استرس زا را از حداقل میزان استرس زایی تا حداكثر میزان آن تنظیم می كنند .

تمرین رفتاری ، نقش گزاری ، سرمشق دهی

تكنیك تمرین رفتاری دقیقا" به روش تمرین تصویر سازی ذهنی مربوط است ، در سر مشق دهی ، درمانگر با استفاده ازفیلم  سرمشق دهی مقابله می تواند به پیش بینی وطبقه بندی احساسات و افكاری بپردازد كه به احتمال زیاد مراجع آنها را تجربه خواهد كرد . به دنبال نمایش فیلم ، درمانگر و مراجع می توانند نظر خود را در باره فیلم بیان كنند و بگویند كه از اقدامات مقابله سایر افراد چه چیزهایی می توانند یاد بگیرند.

4-آموزش مهارتهای مطالعه

مراحل فنون برتر مطالعه عبارتنداز :

-  مرحله اول ، پیش مطالعه : هدف از این مرحله آشنا شدن با كتابی است كه می خواهید مطالعه كنید.

-  مرحله دوم  ،سئوال گذاری : سئوالاتی كه در رابطه با آن موضوع به ذهنتان می رسد یادداشت كنید دو مرحله اول و دوم با هدف آشنایی با مطلب ، ایجاد كنجكاوی ،علاقه و تمركز حواس در مطالعه كننده انجام می شوند.

-  مرحله سوم ،خواندن متن اصلی كتاب : اول باید سرعت مطالعه ای مناسب با توجه به هدف خود از مطالعهو نوع متن انتخاب كنید . سعی كنید كه با حداكثر سرعتی كه مطلب را درك می كنید بخوانید نه با حداقل آن.

دوم اینكه در حین مطالعه هر جا نكته مهمی را فهمیدید بلافاصله آن را یادداشت كنید .

-  مرحله چهارم ،یادداشت برداری : یادداشت كردن مطالب باید حتما" به صورت كلمات كلیدی باشد نكته ای كه در حین خواندن متن باید به آن توجه داشته باشید آن است كه چنانچه قسمتی از مطالب نامفهوم بود و نتوانستید آن را درك كنید بلافاصله دوباره خوانی نكنید كمی مطالعه را ادامه بدهید به احتمال زیاد با ادامه مطالعه مطلب را خواهید فهمید .

-  مرحله پنجم ،تفكر عمیق : در این مرحله در باره آنچه كه خوانده اید یا یادداشت كرده اید عمیقا" بیندیشید به كلمات كلیدی كه یادداشت كرده اید نگاه كنید و سعی كنید مطالب خوانده شده را به كمك آنها به خاطر بیاورید، به روابط بین نكات مختلف و نتیجه كلی حاصل از موضوع فكر كنید . تاحد امكان سعی كنید یك تصویر واضع و روشن از مطالبی كه خوانده اید در ذهن خود بیافرینید.

-  مرحله ششم اصلاح و بازنگری : در این مرحله به سراغ آن قسمت هایی كه نفهمیده اید بروید، دوباره بخوانید ، توجه بیشتر داشته باشید تا این بار آنها را بفهمید ، اگر نكته ای مهم در این قسمت ها وجود دارد آن را یادداشت كنید. از رنگهای مختلف در نوشتن نكات پر اهمیت و یا نكاتی كه بیشتر احتمال فراموش كردنشان را می دهید استفاده كنید.

-  مرحله هفتم ،به خود پس دادن و بازگو كردن با صدای بلند : همانطوریكه از عنوان این مرحله پیداست باید مطالب را با صدای بلند برای خود تعریف كنید به این منظور از یادداشتهایتان كمك بگیرید به آنها نگاه كنید و با توجه به كلمات كلیدی یادداشت شده و ارتباط بین آنها مطلب را تعریف كنید. در مراحل خواندن متن و یادداشت برداری تاكید بر سرعت مطالعه و خلاصه بودن یادداشتها بود . كه خود منجر به صرفه جویی در وقت و فعال شدن مغز می شد .

-  مرحله هشتم ،مرور : مرور مطلب برای پایداری آنها حافظه بلند مدت و فعال بودن آنها در مغز برای استفاده های بعدی لازم و ضروری است .

یك مرور صحیح دو اصل دارد :

نخست : از روی یادداشتها و خلاصه های تهیه شده توسط خود فرد انجام می شود .

دوم : در زمانهای مشخص انجام می گیرد .

اصل اول : منظور از مرور دوباره و چند باره خواندن متن كتاب نیست هدف از مرور تعریف كردن مطالب به كمك طرح شبكه ای مغز است.

اصل دوم : مرور صحیح آن است كه در زمانهای مناسب انجام شود قبل از آنكه مطلب به طور كامل فراموش شود و یا قبل از آنكه نیازی به مرور باشد. مرور كردن پشت سرهم و بدون داشتن فاصله زمانی طولانی بین مرورها نیز باعث فراموشی مطلب می گردد.

در مرور مطالب باید فواصل زمانی مناسب را در نظر گرفت این زمانها به ترتیب ( پس از زمان اولین مطالب )

عبارتند از :

1-یك روز بعد                                       3- یك ماه بعد

 2- یك هفته بعد                                    4- چهار ماه بعد

5- روش كاهش اضطراب از طریق مقابله با باورهای  غیر عقلانی وغیر منطقی به شیوه الیس و بك

       شناخت درمانی بك با درمان منطقی هیجانی الیس شباهتهای زیادی دارد. هر دو بر باورها و شناختهای نا سالم و هر دو به روش پویایی روانی تاكید دارند.

       روش الیس ایجاد الگوهای فكری منطقی و ساز گارانه در درمانجوست . الگوی  ABC  كه الیس در درمان منطقی هیجانی خود مطرح كرده است و این الگو در درمان شناختی به عنوان اساسی برای نشان دادن رابطه افكار واحساسات و عواطف درمانجو به اومورد استفاده قرارمی گیرد.در این الگو  A نماینده موقعیت قبلی یا مقدم بر افكار شخص ،  B نماینده افكار ، شناختها یا فعالیتهای ذهنی شخص ، و  C معرف پیامد مورد نظر است كه معمولا" یك حالت عاطفی و یا رفتار است افراد عموما" توجه خود را روی  A و C متمركز كرده و  B را نادیده می گیرند . واین تمایل باعث می شود كه آنها گمان كنند موقعیت های خاص یك احساس را بوجود می آورند بدون اینكه به نقش برداشت و تعبیر ذهنی خود از آن حادثه یا موقعیت توجه كنند . در این روش علاوه بر استفاده از الگوهای  ABC ضروری است ازتمرینات خودبازبینی نیزاستفاده گردد.این تمرینات برای افزایش آگاهی درمانجویان از حلقه یا ارتباط ما بین افكار غیر عادی و رفتار و خلق افسرده ساز طرح ریزی می شوند . در این روش افراد یاد می گیرند هر وقت كه نوسانات خلقی معنادار برایشان رخ می دهد ، به صورت روزانه عواطف خود را مورد بازبینی قرار دهند . بعداز جلسات اولیه ، تغییر تدریجی صورت گرفته و روی موضوعات انگیزش و رفتاری كه بیشتر عینی هستند تاكید می شود تا افكار و پیامدهای غیر عادی آنان مورد ارزیابی قرار گیرد. در اینجا فرد آموزش می بیند تا به طور دقیق این افكار را در اصطلاحات دقیقشان ارزیابی نموده و پیامدهای واقعی شان را مشخص نماید.

      در مراحل بعدی درمان ، پاسخ های شناختی سازگارانه ترتدریجا" شروع به جایگزینی افكار منطقی به جای الگوهای افسرده ساز می كنند . در این نقطه است كه اندیشه های نامتجانس و گرایشات افسرده ساز تشخیص و تغییر داده می شوند چون عقاید غیر منطقی است كه افراد را مستعد تجربه افسردگی و اضطراب می كند .

مبارزه با باورهای غیر منطقی از نظر شناخت درمانی بك

       در مدل شناختی بك ، نظر بر آن است كه تجربه در افراد به تشكیل فرضها ، و یا طر حواره هایی در باره خویشتن و جهان می انجامد و این فرض یا طرح و اره ها ، خود در سازمان بندی ادراك و در كنترل و ارزیابی رفتار ، مورد استفاده قرار می گیرد . توانایی پیش بینی تجربه های فردی و معنی بخشیدن به آنها امری سودمند و در واقع ضرورتی برای كاركرد بهنجار است . اما برخی از فرضها انعطاف ناپذیر ، افراطی و مقاوم در برابر تغییراند و درنتیجه ناركارآمدو نا بارور هستند . وقتی فرضهای ناكارآمد فعال شدند، افكار خود آیند منفی را بر می انگیزند .

                                          

       این افكار ممكن است تفسیرهایی از تجارب جاری باشند یا پیش بینی هایی در باره رویدادهای آینده ویا یادآوری چیزهایی كه در گذشته اتفاق افتاده است. این افكار به نوبه خود نشانه هایی را پدید می آورد مانند نشانه های رفتاری كاهش در سطح فعالیت و كناره گیری و نشانه های انگیزش (بی علاقه گی ، رخوت ) نشانه های هیجانی (اضطراب  واحساس گناه ) نشانه های شناختی (اشكال در تمركز ، عدم قدرت در تصمیم گیری ) و نشانه های جسمی (بی اشتهایی و بی خوابی ) بنابراین یكی از كارهای مهم تغییر در این افكار ، آگاهی بر انواع خطاهای شناختی است.

معمولا" محركات افسرده ساز با خطاهایی در پردازش اطلاعات مرتبط اند كه این زیرساز طرحواره منفی از خود را منعكس می كند.این خطاهای شناختی به وسیله بك اینطور توصیف می شوند.

 1-انتزاع انتخابی ، یعنی تاكیدبر كسب جنبه كم اهمیت موفقیت و نادیده گرفتن جنبه های مهم

2- دومین خطای شناختی بزرگ جلوه دادن وكم جلوه دادن است 3- تعمیم افراطی 4- شخصی سازی امور

 5- استنباط دل بخواهی 6- تفكر همه یا هیچ .

 رویكرد درمان شناختی رفتاری بك به این صورت می باشد كه از طریق تشخیص و تغییر الگوهای فكری

ایجاد كننده افسردگی و اضطراب بهبودی سریع علائم پیش می آید مهمترین مرحله در روش درمانی بك كمك به مراجع برای شناخت افكار غلط و تصورات ناسازگارانه مولد مشكل است . پس از تشخیص افكار یا تصورات غلط ، چندین روش برای اصلاح آنها در رفع مشكل درمانجو بكاربسته می شود .یكی از فنون درمانی وارسی واقعیت یا فرضیه آزمایی است . در این فن درمانی به فرد كمك می شود تا باورها و افكار ناراحت كننده خود را فرضیه هایی تصور كند و آنها را به طور آزمایشی بیازماید . فرض بك این است كه در اكثر موارد افراد متوجه خواهند شد كه افكارشان غلط بوده و پس از اصلاح این افكار غلط مشكلاتشان برطرف خواهد شد.


Frisuren Mit Pony
دوشنبه 28 بهمن 1398 05:40 ب.ظ
Excellent article. I definitely appreciate this site. Thanks!
new songs
دوشنبه 28 بهمن 1398 04:04 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've truly enjoyed
browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope
you write again soon!
주식 거래
دوشنبه 28 بهمن 1398 01:54 ب.ظ
Your way of explaining all in this post is in fact pleasant, every one can easily understand it,
Thanks a lot.
https://www.alletec.com/community/index.php?action=profile;u=29494
دوشنبه 28 بهمن 1398 01:00 ب.ظ
Since the admin of this site is working, no question very rapidly it will be
famous, due to its feature contents.
http://drinkwire.liquor.com/user/gabriella-monsoor
دوشنبه 28 بهمن 1398 11:24 ق.ظ
Hey! Quick question that's entirely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My blog looks weird when viewing from my iphone 4.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
If you have any suggestions, please share. With
thanks!
Roadtees Custom T shirt Collection
دوشنبه 28 بهمن 1398 11:23 ق.ظ
I couldn't refrain from commenting. Well written!
buy cbd
دوشنبه 28 بهمن 1398 10:16 ق.ظ
Does anyone at %domain% have any experience ᴡith Love to CBD Marketplace fοr CBD products?
І was tolpd somе good hings aЬoᥙt іt ɑnd I wnt to list the entігe JustCBD product ⅼine on thіs
marketplace Ьut I am not ѕure wһether iit is worth mʏ ԝhile.
I would bе mоst grateful іf anyone with experience
ѡith Love to CBD marketplace ɑt %domain% couⅼd gget bаck to
me viа a DM. Manyy tһanks
pretty colored hair
دوشنبه 28 بهمن 1398 08:54 ق.ظ
Thank you a bunch for sharing this with all people you actually understand what you're speaking approximately!

Bookmarked. Kindly additionally visit my website =).
We can have a link alternate arrangement between us
토렌트 순위
دوشنبه 28 بهمن 1398 08:40 ق.ظ
Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.
instagram takipçi hilesi
دوشنبه 28 بهمن 1398 05:41 ق.ظ
Have yyou evedr considered about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is important and everything.

However think of iif you added some great images or videos to give your
posts more, "pop"! Your cojtent is excellent but with pics and video clips, this website could certainly be one of the
most beneficial in itts niche. Fantastic blog!
lottery balls
دوشنبه 28 بهمن 1398 04:53 ق.ظ
Since 2000, California Lottery players have contributed $1 billion every year to public schools.
Today the job of a medical assistant is expected to
grow much faster. On successful install, the program will update you about
the illegitimate access on your devices and you
can stop them immediately.
cast smartphone screen to pc
دوشنبه 28 بهمن 1398 03:36 ق.ظ
Tech Commuters is a number one information technology and data property that's run by tenured know-how professionals.
담양출장 김포출장마사지 원종동출장 동작출장 수원출장마사지 상동 출장마사지
دوشنبه 28 بهمن 1398 02:47 ق.ظ
과천출장
성북출장마사지
구미출장
모텔출장
도봉출장마사지
장수출장마사지
Tarah
دوشنبه 28 بهمن 1398 02:26 ق.ظ
Focus on high-fat, low-carb meals like eggs, meats, dairy and low carbohydrate vegetables,
in addition to sugar-free beverages.
money-saving ideas
دوشنبه 28 بهمن 1398 12:53 ق.ظ
This is the right webpage for everyone who hopes to find out about this topic.
You understand so much its almost tough to argue with you (not
that I personally would want to?HaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been discussed for
decades. Great stuff, just excellent!
papier abrasif triangulaire
یکشنبه 27 بهمن 1398 09:58 ب.ظ
Hi, I log on to your blogs on a regular basis. Your story-telling style
is witty, keep doing what you?re doing!
permainanbola.doorblog.jp
یکشنبه 27 بهمن 1398 08:39 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished
to say that I've really enjoyed surfing around your blog
posts. After all I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very
soon!
Nonton Anime Subtitle Indonesia
یکشنبه 27 بهمن 1398 03:57 ب.ظ
Hi! I've been following your site for a while now and finally got the bravery to go
ahead and give you a shout out from Atascocita Tx! Just wanted
to mention keep up the good job!
recommended you read
یکشنبه 27 بهمن 1398 03:10 ب.ظ
At this time I am ready to do my breakfast, after having my breakfast coming yet again to read further news.
Watch Jav Online Free - JavFree
یکشنبه 27 بهمن 1398 03:05 ب.ظ
The other day, while I was at work, my sister stole
my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop,
just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is
now destroyed and she has 83 views. I know this
is totally off topic but I had to share it with someone!
sailboat
یکشنبه 27 بهمن 1398 02:28 ب.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate
you writing this article and also the rest of the site is really good.
hydro jet power washer
یکشنبه 27 بهمن 1398 01:48 ب.ظ
Even soon after diluting it, the detergent will not be the very best cleaner to use when attempting to wash your auto.
Corazon
یکشنبه 27 بهمن 1398 07:05 ق.ظ
Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you spending some time and energy to put
this information together. I once again find myself
spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!
du doan xo so
یکشنبه 27 بهمن 1398 04:15 ق.ظ
Thanks for the auspicious writeup. It in fact used to be a leisure account it.

Glance complex to far brought agreeable from you!
By the way, how can we be in contact?
sites
یکشنبه 27 بهمن 1398 02:15 ق.ظ
Hi, Neat post. There's an issue with your website in web explorer,
could test this? IE nonetheless is the marketplace chief and a
big element of folks will pass over your excellent writing because of this problem.
thi bang lai xe may ha noi
یکشنبه 27 بهمن 1398 01:53 ق.ظ
My brother recommended I would possibly like this web site.
He used to be totally right. This put up truly made
my day. You cann't imagine simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!
Bob
شنبه 26 بهمن 1398 08:31 ب.ظ
Nice post. I was checking constantly this weblog and I'm impressed!
Very helpful info specifically the final phase :) I deal with such information a lot.

I used to be looking for this particular information for a very lengthy time.
Thank you and good luck.
Acttee
شنبه 26 بهمن 1398 08:29 ب.ظ
Excellent blog here! Additionally your site rather a lot up fast!
What web host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink to your host?
I wish my web site loaded up as quickly as yours lol
www.feedbooks.com
شنبه 26 بهمن 1398 08:23 ب.ظ
Why users still make use of to read news papers when in this technological globe everything is presented on web?
homepage
شنبه 26 بهمن 1398 03:40 ب.ظ
Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website,
how could i subscribe for a blog site? The account helped me a applicable
deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered vivid transparent concept
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو